Aktualności

Otwarcie Kai Tak – największego terminalu statków pasażerskich na świecie

Na czer­wiec tego roku pla­no­wa­ne jest otwar­cie Kai Tak – ter­mi­na­lu dla stat­ków pa­sa­żer­skich w Hong­kon­gu. Przed­się­wzię­cie, które po­chło­nie mi­liard do­la­rów, ma ob­słu­gi­wać wszyst­kie naj­więk­sze okrę­ty rej­so­we świa­ta.

Bli­sko pół­ki­lo­me­tro­wy obiekt zbu­do­wa­ny na miej­scu sta­re­go pasa lot­ni­cze­go, po­cząt­ko­wo bę­dzie w sta­nie ob­słu­gi­wać 10 stat­ków oraz ok. 37 tys. pa­sa­że­rów.

Licz­by te mają zwięk­szyć się dwu­krot­nie wraz z otwar­ciem dru­giej czę­ści ter­mi­na­la w po­ło­wie 2014 roku.

Do­ce­lo­wo obiekt bę­dzie po­sia­dał 5 most­ków pa­sa­żer­skich, 100 sta­cji check-in oraz moż­li­wość ob­słu­gi­wa­nia 3 tys. pa­sa­że­rów na go­dzi­nę. Swo­imi roz­mia­ra­mi zdy­stan­su­je więc ter­mi­nal w Flo­ri­da’s Port Ever­gla­des, jak na razie naj­więk­szy na świe­cie.

Więcej:
http://podroze.onet.pl/aktualnosci/otwarcie-kai-tak-najwiekszego-terminalu-statkow-pasazerskich-w-czerwcu/2zp36

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

Zamów darmową konsultację
z ekspertem BigChina!

Masz pytania dotyczące importu z Chin do Polski? Możemy Ci pomóc!
Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i udzieli wszystkich potrzebnych informacji.

W trakcie niezobowiązującej rozmowy telefonicznej możesz dowiedzieć się:

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu maksymalnie 24h.