Porady ekspertów Procedura importu Wymogi celne

Znaki i symbole w imporcie

Sprowadzanie towarów z Państwa Środka obostrzone jest wieloma przepisami i wymogami europejskiego prawa gospodarczego. Z jednej strony normy te ujednolicają jakość produktów wprowadzanych na rynek UE, co niewątpliwie służy konsumentom. Z drugiej strony ich wdrażanie bywa dość skomplikowane i kosztowne dla importerów.

Celnicy dość gorliwie przyglądają się produktom importowanym z Chin. Już niewłaściwe proporcje znaku CE lub brak instrukcji może skutkować zatrzymaniem towaru podczas odprawy celnej. Obowiązek właściwego znakowania produktów utrudnia życie importerom, powinien jednak ułatwiać rozpoznanie jakości konsumentom. Czy jest tak w istocie? Czy konsumenci wiedzą jak czytać tajemnicze obrazki i litery na produktach? Mała ściąga (nie tylko dla importerów) poniżej.

 

ZNAK CE

Znak CE jest formą deklaracji producenta, że wybór wprowadzany do obortu na rynku Unii Europejskiej spełnia zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywach nowego podejścia. Dyrektywy te odnoszą się do ponad dwudziestu grup produktów – między innymi urządzeń elektrycznych (elektronika oraz AGD), zabawek, środków ochorny indywidualnej, materiałów budowlanych, maszyn oraz wind. Należy pamiętać, że tylko te wyroby, dla których istnieją zasadniczne wymagania określone w przepisach, powinny zostać oznakowane symbolem CE.

Obowiązek stosowania oznakowania CE dla określonych kategorii wyrobów musi być zgodny z przepisami. Za niepoprawne zastosowanie znaku CE przewidziano konsekwencje karne.

Nieprawidłowością może być:

 • umieszczenie znaku CE na produkcie, który nie spełnia zasadncznych wymagań,

 • umieszczenie na produkcie znaku podobnego do CE, w celu wprowadzenia konsumenta lub dystrybutora w błąd (jak poniżej),

 • wprowadzenie do obrotu wyrobu bez znaku CE, jeżeli wyrób powinien być poddany ocenie zgodności i oznakowany CE,

 • umieszczenie oznakowania CE na wyrobie, który nie podlega takiemu oznakowaniu lub wprowadzenie takiego wyrobu do obrotu.

O ile dyrektywy nie przewidują inaczej, oznakowanie CE jest obowiązkowe i musi być umieszczone na wyrobie, zanim zostanie on wprowadzony na rynek lub oddany do użytku.

Skąd w ogóle skrót CE?

Mianowicie jest to akronim francuskich słów „Conformité Européenne” oznaczajacych „zgodny z europejskimi dyrektywami nowego podejścia”.

Na szczególną uwagę zasługuje konstrukcja znaku CE. Chińczycy stworzyli nieprzypadkowo łudząco podobny symbol China Export. Różnicę na pierwszy rzut oka trudno zauważyć.

PRZEKREŚLONY KOŁOWY KONTENER NA ODPADY

Zgodnie z DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) jest to symbol wskazujący na selektywną zbiórkę EEE (Electrical and Electronic Equipment), składa się z przekreślonego, kołowego kontenera na odpady, jak pokazano poniżej. Symbol należy nadrukować w sposób wyraźny, czytelny i uniemożliwiający zmycie lub starcie.

Kategorie produktów, objętych ww. dyrektywą:

 • Wielkogabarytowe oraz małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,

 • Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny,

 • Sprzęt konsumencki i panele fotowoltaiczne,

 • Sprzęt oświetleniowy,

 • Narzędzia elektryczne i elektroniczne (z wyjątkiem wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych),

 • Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy,

 • Wyroby medyczne (z wyjątkiem wszelkich wyrobów wszczepionych i wyrobów zainfekowanych),

 • Przyrządy do nadzoru i kontroli,

 • Automaty wydające.

 

SYMBOL KIELISZKA I WIDELCA

Symbol kieliszka i widelca oznacza materiały i wyroby dopuszczone do kontaktu z żywnością, które w momencie wprowadzania do obrotu nie miały kontaktu z żywnością. Dotyczy to produktów zarówno przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub pozostających w kontakcie z żywnością i przeznaczonych do tego celu lub też, co do których można w sposób uzasadniony oczekiwać, iż wejdą w kontakt z żywnością albo nastąpi migracja ich składników do żywności w przypadku ich zastosowania w normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach. Prawnie kwestie tą reguluje ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1935/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG, które nanosi obowiązek stosowania tego znaku.

Zgodnie z art. 15 ww. rozporzadzenia do wyrobów i materiałów, które w chwili wprowadzania do obrotu nie miały jeszcze kontatu z żywnością należy dołączyć:

 • informację do kontaktu z żywnością LUB szczególne wskazówki dotyczące ich używania, takie jak ekspres do kawy, butelka do wina, łyżka do zupy LUB symbol umieszczony powyżej, UWAGA: środki te nie są wymagane w przypadku wyrobów, które, ze względu na swoje właściwości, są w sposób oczywisty przeznaczone do kontaktu z żywnością;

 • jeśli jest to konieczne, specjalne zalecenia, których należy przestrzegać w celu ich bezpiecznego i właściwego używania;

 • nazwę lub nazwę handlową oraz, w obydwu przypadkach, adres lub informację o siedzibie producenta, przetwórcy lub sprzedawcy odpowiedzialnego za wprowadzenie ich do obrotu i mającego siedzibę we Wspólnocie;

 • odpowiednie oznakowanie lub oznaczenia identyfikacyjne zapewniające możliwość śledzenia drogi materiału lub wyrobu, (więcej informacji w art. 17 ww. rozporządzenia);

 • w przypadku aktywnych materiałów i wyrobów, informacje na temat dopuszczalnego zastosowania lub zastosowań, a także inne istotne informacje, takie jak: nazwa i ilość substancji uwalnianych przez aktywny składnik, umożliwiające podmiotom działającym na rynku żywności, stosującym te materiały i wyroby, przestrzeganie innych, odpowiednich przepisów wspólnotowych lub, przy ich braku, krajowych przepisów mających zastosowanie do żywności, w tym także przepisów dotyczących znakowania żywności.

W ust. 7 tego samego artykułu określone zostało gdzie powyższe informacje muszą się znajdować jeśli produkt jest przeznaczony do sprzedaży detalicznej:

 • na materiałach i wyrobach albo na ich opakowaniu; LUB

 • na etykietach umieszczonych na materiałach i wyrobach albo na ich opakowaniu; LUB

 • na wyraźnie widocznej dla nabywców ulotce umieszczonej w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów i wyrobów.

Znak ten musi być widoczny, czytelny oraz nieusuwalny.

 

ZNAK GM

Poza obowiązkową certyfikacją w zakresie oznakowania CE wyroby medyczne mogą również zostać poddane procedurom ceryfikacji nieobowiązkowej, tj. certyfikacja na oznaczenie produktu symbolem GM. Znak GM oznacza tzw. „Przebadany Wyrób Medyczny”.

Potwierdza on, że zbadany produkt zawiera właściwości wyższe niż stanadrdowo przyjęte normy zharmonizowane. Wyrób ten przechodzi dodatkowe badania, ponadto kontrolę zakładu oraz ocenę dokumentacji technicznej. Został on opracowany przez jednostkę certyfikującą i badawczą TÜV Rheinland. Celem ich było stworzenie znaku wyróżniającego jakość produktu na rynku, który wzbudzi większe zaufanie konsumentów.

Najczęściej stosowana jest certyfikacja względem wyrobów medycznych klasy I. Wyroby medyczne tej klasy zgodnie z dyrektywą medyczną nie są certyfikowane przez jednostkę notyfikowaną. Dodatkowa certyfikacja więc jest dowodem potwierdzającym, że niezależna jednostka przebadała dany produkt i zezwoliła na umieszczenie znaku GM.

 

CERTYFIKAT GS

Oznacza, BEZPIECZEŃSTWO SPRAWDZONE, czyli brak substancji szkodliwych oraz bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych.

Znak GS oznacza, spełnienie europejskich norm bezpieczeństwa, jakości jak i zarazem zgodności z niemiecką ustawą GPSG, dot. bezpieczeństwa wyrobów i urządzeń. Weryfikacja również obejmuje analizę instrukcji obsługi pod kątem poprawności i kompletności.

 

SYMBOL B

Powyższy symbol zgodnie z USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności służy do oznakowania produktów budowlanych, które nie zostały objęte europejskimi normami zharmonizowanymi oraz wobec których nie została wydana Europejska Aprobata Techniczna a spełniają natomiast krajowe oormy lub Krajową Aprobatę Techniczną.

Znak bezpieczeństwa zostaje wydany na podstawie krajowej deklaracji zgodności właściwości użytkowych wyrobu budowlanego wydanej przez producenta na jego wyłączną odpowiedzialność. Wyrób budowalny oznaczony tym znakiem może być udostępniany na rynku krajowym i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych.

UWAGA! Wyrób budowalny objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną może być wprowadzony do obrotu na rynku Unii Europejskiej zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Obowiązkowo wówczas produkt należy oznakować symbolem CE.

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

Zamów darmową konsultację
z ekspertem BigChina!

Masz pytania dotyczące importu z Chin do Polski? Możemy Ci pomóc!
Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i udzieli wszystkich potrzebnych informacji.

W trakcie niezobowiązującej rozmowy telefonicznej możesz dowiedzieć się:

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu maksymalnie 24h.