Procedura importu Transport i logistyka Wymogi celne

Słowniczek importera

Planujesz import z Chin? To musisz wiedzieć!

  • Czy spotkałeś się z pojęciem ADR?
  • Co oznacza skrót TEU?
  • Czym właściwie jest „konosament”?

Te i wiele innych terminów znajdziesz w naszym Słowniczku importera.

Import A-Z w zasięgu…wzroku. Zapraszamy do lektury.

W tym artykule prezentujemy pojęcia od E-O.

EBS – Emergency Bunker Surcharge

Specjalna dopłata służąca zniwelowaniu wahań cen paliwa na rynku. Decyzja o jej naliczeniu podejmowana jest każdorazowo przez armatora realizującego transport. Opłata zwykle doliczana jest wtedy, gdy rynkowe ceny paliwa są wyższe niż przewidywał przewoźnik. Opłata ma na celu wyrównanie strat armatora przy zakupie paliwa. Występowanie opłaty i jej wysokość są uzależnione od armatora, szlaku handlowego i ogólnych stawek frachtu. EBS jest wdrażany jako dodatek do BAF (Bunker Adjustment Factor), gdy ceny paliwa (bunker) wzrosną tak wysoko, że przewoźnicy zaczynają tracić zyski.

 

Eksport

Transport i sprzedaż za granicę towarów, usług oraz innych dóbr materialnych (np. patentów, znaków towarowych, praw autorskich) wytworzonych w danym kraju. Kraje należące do Unii Europejskiej eksportem określają sprzedaż towar i usług do państwa spoza UE. Wymiana dóbr na terenie Unii Europejskiej traktowana jest jako sprzedaż wewnątrzwspólnotowa. Eksport traktowany jest jako handel międzynarodowy.

 

ENS – Entry Summary Declaration

Opłata pobierana za ładunki importowane na teren Unii Europejskiej. Naliczana jest dla każdego konosamentu. Odnosi się do deklaracji skróconej wprowadzonej przez 27 państw członkowskich UE, Norwegię oraz Szwajcarię. Odpowiednikiem tej opłaty w przypadku wymiany handlowej z USA jest opłata AMS, a w przypadku Kanady ACI.

 

EORI – Economic Operators’ Registration and Identification

Unijny numer „Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych” służący do kontaktów z organami celnymi na terenie Unii Europejskiej. Pozwala zidentyfikować przedsiębiorcę, brać udział w czynnościach i transakcjach celnych na obszarze UE i rozliczyć odprawę celną importową. Numer jest niezbędny do wprowadzenia na teren UE towarów spoza jej obszaru (np. z Chin). Warto pamiętać, że przewóz towarów dopuszczonych do obrotu na terenie UE nie wymaga posiadania EORI. Numer jest unikatowy i przyznawany jednorazowo dla danego przedsiębiorstwa. Składa się w przedrostka PL, NIP-u oraz pięciu zer na końcu.

 

ERS – Equipment Repositioning Surcharge

Inaczej EIS (Equipment Imbalance Surcharge), to specjalna dopłata służąca zniwelowaniu strat armatora z tytułu nie zbilansowania dostępności kontenerów. Zazwyczaj pojawia się wtedy, gdy istnieje potrzeba ustawienia pustych kontenerów w określonym miejscu do eksportu, czyli tam gdzie tymczasowo najbardziej ich brakuje.

 

ETA – Estimated Time of Arrival

Skrót używany głównie w transporcie morskim w rozkładach rejsów. Jest to przewidywany termin wpłynięcia statku do portu docelowego. Jednocześnie określa szacowany czas trwania transportu i informuje odbiorcę, kiedy może się spodziewać nadejścia ładunku.

 

ETD – Estimated Time of Departure

Skrót używany głównie w transporcie morskim w rozkładach rejsów. Jest to przewidywany termin wypłynięcia statku z portu nadania.

 

Express BL

Express Bill of Lading to to rodzaj konosamentu (Bill of Lading) występujący w wersji elektronicznej. Nie wymaga wystawiania oryginałów w formie papierowej. Ekspresowy list przewozowy jest zwykle stosowany, jeśli importer zapłacił za towar jeszcze przed wysyłką lub posiada kredyt u dostawcy. Express BL pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, gdyż nie wymaga drukowania i dostarczania do portu docelowego. Stanowi jednocześnie podstawę dla importera do odebrania towaru w porcie.

 

EXW – Ex Works

Jedna z międzynarodowych reguł handlu Incoterms 2020. Reguła ta minimalizuje odpowiedzialność sprzedawcy (eksportera) za towar. Zgodnie z regułą sprzedający musi jedynie pozostawić towar do dyspozycji kupującego w ustalonym miejscu (np. w magazynie fabryki). Eksporter nie odpowiada za transport, załadunek towaru na statek, koszty portowe, odprawę celną eksportową, czy ubezpieczenie transportowe – wszystko leży w gestii kupującego. Jest to jedna z najczęściej stosowanych reguł w handlu, ponieważ daje kupującemu większą dowolność i kontrolę nad procesem transportu oraz importu.

 

FAS – Free Alongside Ship

Jedna z międzynarodowych reguł handlu Incoterms 2020. Podobnie jak większość reguł z grupy F, zobowiązuje sprzedawcę do dokonania odprawy celnej eksportowej oraz dostarczenia towaru przewoźnikowi wskazanemu przez importera. Jednak ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na kupującego już w momencie dostarczenia towaru do burty statku. Importer ponosi między innymi koszty: koszt transportu, odprawy celnej importowej, opłaty portowe w porcie docelowym. Reguła FAS działa wyłącznie dla transportów morskich i śródlądowych.

 

FCA – Free Carrier

Jedna z międzynarodowych reguł handlu Incoterms 2020. Podobnie jak większość reguł z grupy F, zobowiązuje sprzedawcę do dokonania odprawy celnej eksportowej oraz dostarczenia towaru przewoźnikowi wskazanemu przez importera. Jedna z najbardziej popularnych reguł w handlu międzynarodowym – prawie 40% ładunków wysyłanych jest na warunkach FCA. Importer ponosi między innymi koszty: koszt transportu, odprawy celnej importowej, opłaty portowe w porcie docelowym. Odpowiedzialność eksportera kończy się w momencie przekazania towaru przewoźnikowi. Ubezpieczenie transportowe leży w gestii kupującego.

 

FCL – Full Container Load

To inaczej transport pełnokontenerowy. Występuje wtedy gdy cały kontener jest wynajęty do dyspozycji jednego nadawcy bądź odbiorcy. Niezależnie od tego, czy do przewozu towaru zostanie wykorzystana cała powierzchnia lub nośność kontenera, koszt transportu liczony jest na bazie kubatury pełnego kontenera.

 

Feeder

Rodzaj statku w transporcie morskim o pojemności od 300 do 500 TEU. Feedery zbierają kontenery z różnych portów i przewożą je do głównego terminala kontenerowego, gdzie ładowane są na międzynarodowy kontenerowiec. Małe statki karmią (z angielskiego „feed”) większe statki, zdolne do przewozu tysięcy kontenerów. W Europie feedery wykorzystywane są zwykle do przewozu kontenerów pomiędzy mniejszymi terminalami, lub z głównych portów (np. w Hamburgu) do portów bałtyckich.

 

FOB incotems

Jedna z międzynarodowych reguł handlu Incoterms 2020. Podobnie jak większość reguł z grupy F, zobowiązuje sprzedawcę do dokonania odprawy celnej eksportowej oraz dostarczenia towaru do ustalonego wcześniej portu morskiego, lub terminala kolejowego. Reguła ta występuje w formule FOB + nazwa miasta (np. FOB Shanghai), co oznacza, że towar zostanie dostarczony przez sprzedawcę (eksportera) do ustalonego portu morskiego w Szanghaju. Jest to jedna z najczęściej stosowanych reguł w handlu międzynarodowym. Importer ponosi między innymi koszty: koszt transportu, odprawy celnej importowej, opłaty portowe w porcie docelowym. Odpowiedzialność eksportera kończy się w momencie przekazania towaru przewoźnikowi. Ubezpieczenie transportowe leży w gestii kupującego.

Form A

Inaczej świadectwo pochodzenia. Dokument ten potwierdza kraj lub region pochodzenia danego towaru. Świadectwo może być wymagane podczas odprawy celnej eksportowej w celu zastosowania stawki preferencyjnej, w przypadku eksportu z krajów rozwijających się lub słabo rozwiniętych do krajów rozwiniętych. Dokument sporządza eksporter natychmiast po wywozie towaru z kraju nadania. Jest to rodzaj wsparcia dla krajów słabo rozwiniętych i rozwijających się. Utrzymanie preferencyjnych stawek na eksport towarów wspiera integrację biedniejszych krajów z gospodarką światową.

 

Fumigacja

Proces pozbycia się szkodników żerujących w drewnie. Jest narzucony przez przepisy importowo-eksportowe w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się szkodników i zagrożenia epidemiologicznego w handlu międzynarodowym. Fumigacji poddawane są wyroby wykonane z drewna (w tym palety), gdy grubość drewna jest większa niż 6mm. Zabieg wykonywany jest przy użyciu gazów lub środków chemicznych eliminujących organizmy żywe w drewnie. Fumigacji nie podlegają materiały drewnopodobne np. sklejki.

 

HS code – Harmonized System

Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów wprowadzony w 1988 roku przez Światową Organizację Celną. Stanowi ujednoliconą nomenklaturę dla klasyfikacji produktów w międzynarodowym handlu. System składa się z ponad 5000 grup towarów i jest aktualizowany na bieżąco. Obowiązuje w ponad 200 krajach. Kod HS pozwala sprawdzić do jakiej grupy towarów zalicza się dany wyrób, jaką stawką cła i VAT jest objęty, lub jakie występują ograniczenia w jego imporcie. HS code danego wyrobu można zweryfikować za pomocą systemu ISZTAR.

 

Hub

Miejsce, w którym ładunki są zbierane, sortowane, przeładowywane i przygotowywane do dalszego transportu. Pojęcie to stosowane jest zwykle w odniesieniu do transportu morskiego. Hubem może być magazyn, w którym przesyłki od wielu nadawców są konsolidowane do jednego kontenera, lub port, w którym następuje przeładunek towarów z barki transportowej na kontenerowiec transoceaniczny. Hubem lotniczym może być terminal z dobrze rozwiniętą siecią połączeń krótkiego i dalekiego zasięgu.

 

ICC – International Chamber of Commerce

Międzynarodowa Izba Handlowa utworzona w 1919 roku w Paryżu. Zrzesza ponad 6,5 miliona członków i zasiada w niej ponad 3000 ekspertów z całego świata. Izba odpowiedzialna jest za promowanie handlu międzynarodowego, transgranicznych inwestycji, globalnego odejścia do przepisów prawnych a także kreowania dobrych i uczciwych praktyk biznesowych. Ustalenia ICC prezentowane są podczas posiedzeń najważniejszych światowych organizacji: Organizacji Narodów Zjednoczonych, Światowej Izby Handlu, czy spotkaniach grupy G20. Specjalne komisje ICC działają między innymi w obszarze: arbitrażu, bankowości, ceł, środowiska i energii, prawa i praktyki handlowej, własności intelektualnej, podatków, czy konkurencji.

 

IMO – International Maritime Organization

Międzynarodowa Organizacja Morska działająca przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Powstała w 1959 roku w Londynie i zrzesza ponad 170 krajów na całym świecie. Stanowi pion prawny i doradczy w zakresie: nawigacji morskiej, budowy statków, bezpieczeństwa na morzu, przewozu ładunków niebezpiecznych, ochrony środowiska, czy zapobiegania skażeniom. IMO opracuje także projekty prawno-administracyjne w zakresie międzynarodowych standardów bezpieczeństwa transportu morskiego. Wytyczne IMO stanowią ramy dla przepisów prawa morskiego.

 

Import

Zakup towarów, usług i innych dóbr materialnych (np. patentów, znaków towarowych, praw autorskich) wytworzonych zagranicą. W Polsce importem określa się zakup towarów pochodzących spoza terenu Unii Europejskiej, a także przewóz tych towarów przez terytorium naszego kraju. Zakup towarów z krajów należących do UE traktuje się jako handel wewnątrzwspólnotowy. Import towarów zobowiązuje przedsiębiorcę do pokrycia kosztów celno-skarbowych powstałych przy przekroczeniu granicy UE przez towar.

 

Incoterms

Zbiór zasad regulujących stosunki między dostawcą a odbiorcą towarów w handlu międzynarodowym. Precyzują sposób transportu towaru, warunki jego ubezpieczenia oraz koszty ryzyka wynikające z odpowiedzialności za towar na poszczególnych etapach sprzedaży. Każda reguła oznaczona jest trzema literami oraz miejscem dostarczenia towaru przez dostawcę. Reguły Incoterms dzielą się na cztery grupy: E, F, C oraz D. Zasady aktualizowane są raz na 10 lat przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC). Aktualnie obowiązują Incoterms z 2020 roku.

 

Inkaso dokumentowe

Jeden z instrumentów finansowych w rozliczeniach handlu międzynarodowego. To operacja polegającą na wydaniu importerowi przez bank dokumentów handlowych niezbędnych do odprawy i odebrania towaru w porcie docelowym, co następuje w zamian za zapłatę eksporterowi płatności za towar. Jest to uwarunkowana forma płatności, której warunki określone są w zleceniu inkasa. Procedura obejmuje kroki: eksporter i importer zawierają umowę i wskazują inkaso dokumentowe jako formę płatności, sprzedający wysyła towar kupującemu i składa dokumenty eksportowe do swojego banku, bank sprzedającego przesyła dokumenty do banku kupującego, kupujący wnosi opłatę za towar i otrzymuje dokumenty, bank kupującego wysyła płatność do banku sprzedającego, sprzedawca odbiera płatność a kupujący odbiera importowany towar.

 

IPPC – International Plant Protection Convention

Międzynarodowa Konwencja dotycząca Ochrony Roślin. Instytucja powołana w 1952 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych na mocy międzynarodowego traktatu. Jej celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób roślin. Organizacja prowadzi rejestr szkodników i chorób roślin, monitoruje rozprzestrzenianie się szkodliwych organizmów oraz koordynuje działania krajowych jednostek w zakresie ochrony roślin. W Polsce IPPC reprezentowana jest przez PIORIN – Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Na mocy konwencji drewno przeznaczone na handel międzynarodowy jest poddawane trzem typom zabezpieczenia przed szkodnikami: DB – drewno poddane mechanicznej obróbce usuwającej pozostałości kory drzewnej, MB – drewno odkażone poprzez gazowanie bromkiem metylu, HT – drewno wysuszone komorowo w wysokiej temperaturze.

 

ISPS – International Ship and Port Security Charge

Dodatkowa opłata pobierana przez armatorów oraz porty morskie w związku z nałożonym obowiązkiem podniesienia ogólnego poziomu bezpieczeństwa (np. działania antyterrorystyczne). Doliczana jest do każdego kontenera. Dodatek został wprowadzony po atakach terrorystycznych, jakie miały miejsce 11 września 2001 w USA.

 

ISZTAR

System Zintegrowanej Taryfy Celnej prowadzony przez Służbę Celną RP. System porządkuje nomenklaturę towarową, stawki celne, informacje o ograniczeniach w eksporcie i imporcie danego produktu, kontyngenty a także stawki VAT i akcyzy. System aktualizowany jest w oparciu o TARIC zarządzany przez Dyrekcję Generalną Podatków i Unii Celnej w Brukseli. System ISZTAR posiada wyszukiwarkę, która umożliwia importerom sprawdzenie wysokości stawek celnych na dane produkty, lub grupy towarów. Wyszukiwarka działa w oparciu o wyszukiwanie tekstowe lub numeryczne za pomocą HS code, czyli Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów.

 

Jednostka notyfikowana

Organizacja uprawniona do prowadzenia oceny zgodności towarów z normami i dyrektywami unijnymi oraz wydawania certyfikatów zgodności. Jednostka taka ma nadany niepowtarzalny numer identyfikacyjny i jest umieszczona przez Komisję Europejską w rejestrze jednostek notyfikowanych. Każdy wyrób, który musi zostać poddany ocenie zgodności z udziałem strony trzeciej, zgłaszany jest do jednostki notyfikowanej. Jednostka notyfikowana może wystawić zarówno raport z badan (test report), jak i certyfikaty zgodności CE. Są to dokumenty niezbędne do importu niektórych towarów np. elektroniki użytkowej, zabawek, wyrobów medycznych.

 

Kongestia

Zatłoczenie i przeciążenie spowodowane większym natężeniem ruchu środków transportu niż przepustowość oferowana przez infrastrukturę. Powoduje przestoje, opóźnienia i zaburza płynność przepływu pojazdów. Kongestia sieci transportowej występować może w obrębie portów, dróg, dworców, czy parkingów. Istnieją 3 rodzaje kongestii: bottleneck –  tak zwane wąskie gardło związane z zatorami ruchu, triggerneck – powstający gdy bottleneck zaczyna utrudniać ruch, gridlock – zakleszczenie oznaczające całkowite zatrzymanie ruchu na danym obszarze. Kongestie w imporcie często występują w portach morskich lub kolejowych, gdy ilość ładunków do obsłużenia jest większa niż możliwości przeładunkowe danego terminalu.

 

Konsolidacja

Proces zbierania i łączenia niewielkich przesyłek, zwykle od kilku dostawców i przeznaczonych dla różnych odbiorców, w celu przetransportowania ich w jednym kontenerze. Konsolidowane są przesyłki, które wysyłane są w tym samym kierunku. Konsolidacja pozwala zmniejszyć koszty transportu oraz zwiększyć efektywność transportu (kontener nie jest wysyłany w połowie pusty, gdyż cała jego przestrzeń wypełniona jest mniejszymi przesyłkami). Skonsolidowane przesyłki nazywane są w logistyce transportem drobnicowym.

 

Konosament

Morski list przewozowy, nazywany też BL (Bill of lading). Jest dołączany do ładunku, stanowi dowód przyjęcia towaru na statek oraz umożliwia dalsze dysponowanie nim, w tym wykonanie odprawy celnej. To rodzaj papieru wartościowego, na podstawie którego dokonuje się przeniesienie własności towaru z eksportera na importera. Dokument wystawiany jest przez spedytora lub armatora i przesyłany jest do załadowcy (eksportera). Po uregulowaniu należności z odbiorcą towaru (importerem), załadowca przesyła importerowi dokument, który ten powinien przedstawić w porcie docelowym w celu odebrania towaru.  Morski list przewozowy występuje w formie papierowej oraz elektronicznej (tzw. Telex release, którego nie trzeba dostarczać do portu w oryginale).

 

L/C – Letter of Credit

Forma bankowego zabezpieczenia transakcji finansowej w międzynarodowym handlu towarami. Zabezpieczenia interesy zarówno sprzedawcy jak i kupującego. Eksporterowi gwarantuje otrzymanie zapłaty za sprzedany towar, zaś importerowi – wywiązania się dostawcy z warunków umowy. Proces polega na otwarciu akredytywy przez importera w swoim banku i określenie warunków wypłaty wynagrodzenia eksporterowi. Po dostarczeniu przez eksportera dokumentów potwierdzających wykonanie umowy, bank wypłaca należne środki.

 

LCL – Less than Container Load

Przesyłka drobnicowa. Drobnicą określana jest przesyłka o wadze poniżej 10-12 ton, której objętość jest znacznie mniejsza od objętości kontenera. Jest transportowana wspólnie z przesyłkami innych klientów w jednym kontenerze w tak zwanym zbiorczym transporcie morskim lub kolejowym. Import drobnicy nie wymaga wynajmu całego kontenera, za to umożliwia współdzielenie kosztów z innymi klientami, których ładunki znajdują się w kontenerze. Kilka drobnicowych ładunków połączonych w jednym kontenerze nazywane jest konsolidacją.

 

LSF – Low Sulfur Surcharge

Dodatek do frachtu morskiego za paliwo niskosiarkowe. Pewne obszary morskie (Emission Control Areas), określone przez Międzynarodową Organizację Morską Marpol, objęte są rozporządzeniem dotyczącym zapobiegania zanieczyszczeniom wód przez statki. Armatorzy, których statki pływają do po tych wodach, zobowiązani są używać paliw, które nie podnoszą zawartości siarki i jej związków w wodzie morskiej. Emission Control Area obejmuje między innymi Morze Bałtyckie, Morze Północne oraz morskie strefy ekonomiczne USA i Kanady. Nadmiar związków siarki w wodzie prowadzi do powstawania stanów zapalnych u organizmów żyjących w morzu.

 

MOQ – Minimum Order Quantity

Najmniejsza ilość towaru, jaką należy zamówić, aby producent lub hurtowania zgodzili się na realizację zamówienia. MOQ obowiązuje zarówno w fabrykach, jak i na portalach zakupowych takich jak Alibaba czy 1688.com. MOQ w przypadku firm handlowych jest zwykle niższe niż u producenta, ponieważ firmy handlowe, mając towar na magazynie, nie ponoszą każdorazowo kosztu produkcji. MOQ w przypadku fabryki oznacza minimalną ilość towaru, dla jakiej opłacalne jest uruchomienie produkcji. Jeśli chcemy zamówić 250 sztuk produktu, a MOQ wynosi 500 sztuk, producent może nie zgodzić się na realizację zamówienia.

 

MRN – Movement Reference Number

Numer w postaci kodu kreskowego potwierdzający przejście procedury wywozu towaru. Umieszczany jest na dokumencie tranzytowym, który towarzyszy przesyłce. Od momentu rozpoczęcia do zakończenia tranzytu numer MRN pozwala zidentyfikować czynność przewozową. System informatyczny NCTS (New Computerised Transit System) służący do obsługi tranzytu na terenie Unii Europejskiej umożliwia weryfikację numeru MRN. Numer niezbędny jest do zgłoszenia przesyłki do odprawy celnej, w przypadku przesyłek objętych tranzytem.

 

MSDS – Material Safety Data Sheet

Karta Charakterystyki. Dokument stosowany dla substancji określanych jako niebezpieczne. Zawiera opis zagrożeń związany ze stosowaniem danej substancji, opis danych fizycznych i chemicznych produktu a także wskazówki dotyczące użytkowania i sposobu obchodzenia się z daną substancją lub wyrobem z niej wykonanym. Opisuje także procedury postępowania w przypadku wyniknięcia zagrożenia. MSDS wydawany jest przez jednostkę notyfikowaną na prośbę producenta wyrobu. Karta Charakterystyki jest dokumentem powiązanym z europejskim rozporządzeniem REACH dotyczącym ochrony środowiska, zdrowia i unikania zagrożeń związanych z użytkowaniem substancji chemicznych.

 

NVOCC – Non Vessel Operating Cargo Carrier

Przewoźnik publiczny nie posiadający własnej floty statków, nazywany też armatorem wirtualnym lub przewoźnikiem umownym. Armator wirtualny ze względu na brak taboru zobowiązany jest zawierać umowy z właścicielami statków i dopiero wtedy świadczyć usługi transportu. Usługi najmu statków armatorom wirtualnym świadczy np. chiński COSCO Shipping Company. Przewóz w ramach NVOCC odbywa się poprzez wydanie konosamentu spedytorskiego, czyli HBL (House Bill of Lading). Rola przewoźnika NVOCC często łączona jest z rolą spedytora międzynarodowego.

 

ODF – Documentation Fee Origin

Dodatkowa opłata do frachtu obejmująca usługi z zakresu tworzenia oraz przetwarzania dokumentów transportowych (np. listów przewozowych). Opłata pobierana jest w miejscu nadania lub przeznaczenia przesyłki w celu zrekompensowania rosnących kosztów pracy personelu, szkoleń, sprzętu i systemów informatycznych niezbędnych do procesowania dokumentów transportowych.

 

Odprawa celna odroczona

Występuje, gdy Urząd Celny nie jest w stanie samodzielnie zakończyć odprawy (np. z powodu braku odpowiedniej techniki kontroli lub niewystarczającej specjalistycznej wiedzy na temat importowanych towarów). Kontrola celna jest wtedy przekazywana innemu urzędowi.

 

Odprawa celna uproszczona

Umożliwia rozliczenie podatku za import towarów dopiero w kolejnej deklaracji podatkowej, jednocześnie dopuszczając towar do obrotu. W Polsce obowiązuje od 2008 roku i pozwala importerom utrzymać płynność finansową, bez zamrażania środków, przy imporcie dużych zamówień. Artykuł 33a ustawy o podatku od towarów i usług zezwala importerowi odroczyć płatność podatku VAT7, gdy jego przedsiębiorstwo rozlicza się w systemie miesięcznym oraz podatku VAT7D przy rozliczeniach kwartalnych. W przypadku odprawy fiskalnej zagranicą płatność VAT jest automatycznie odroczona do chwili złożenia deklaracji VAT7, a towar jest od razu dopuszczony do obrotu.

 

Odprawa celna warunkowa

Zwana też odprawą czasową. Postępowanie to pozwala na warunkowe zwolnienie od cła i podatków w odniesieniu do towarów przywożonych w określonych celach i przeznaczonych do powrotnego wywozu. Zwykle ma zastosowanie w tranzycie celnym, lub do towarów, które wysyłane są z magazynu celnego lub strefy wolnocłowej. Odprawę warunkową można stosować do produktów przeznaczonych na targi, wystawy, występy artystyczne, próbki do akwizycji, czy wyroby przeznaczone do naprawy.

 

Odprawa celna zwykła

Odbywa się w polskim porcie przeznaczenia. Towar zostaje zwolniony i dopuszczony do obrotu gdy uregulowane zostaną należności celno-skarbowe, a cło i VAT zostaną zaksięgowane na koncie Urzędu Celnego. Po odprawieniu towar nie wraca już na granicę celną. W przypadku skorzystania z usług agencji celnej, towar jest zwalniany z odprawy już w momencie dostarczenia potwierdzenia płatności za cło i VAT.

 

ODM – Original Design Manufacturer

Firma, która projektuje produkt a następnie go wytwarza zgodnie z zamysłem importera. Oznacza to personalizację wyrobu zgodnie z pomysłem kupującego. Produkt taki spersonalizowany jest pod względem właściwości fizycznych, funkcji, ale i otrzymuje logo importera. Opcja ta zakłada najszerszą możliwość dostosowania produktu do wymogów kupującego.

 

OEM – Original Equipment Manufacturer

Firma produkująca towary, które mogą być sprzedawane przez inne przedsiębiorstwa. Umożliwia import gotowych produktów, wykonanych zgodnie z projektem producenta, ale z logo własnej marki. Personalizacja w tym wypadku obejmuje jedynie logo, ewentualnie opakowanie produktu.

 

OWS – Overweight Surcharge

Dodatek do frachtu stosowany przy wysyłce bardzo ciężkich kontenerów. Opłaty są naliczane, gdy kontener przekracza wyznaczony dopuszczalny zakres wagowy dla swojego rozmiaru. Zazwyczaj dotyczy to kontenerów z wyrobami metalowymi, stalowymi, czy kamiennymi, których objętość nie jest duża, ale waga towaru jest bardzo wysoka. Limity wagowe dla najpopularniejszych rozmiarów kontenerów: dla kontenera 20-stopowego maksymalna dopuszczalna waga brutto towaru to 21 ton, dla kontenera 40-stopowego HC maksymalna dopuszczalna waga brutto towaru to 22 tony.

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

Zamów darmową konsultację
z ekspertem BigChina!

Masz pytania dotyczące importu z Chin do Polski? Możemy Ci pomóc!
Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i udzieli wszystkich potrzebnych informacji.

W trakcie niezobowiązującej rozmowy telefonicznej możesz dowiedzieć się:

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu maksymalnie 24h.