Procedura importu

Importujesz produkty w opakowaniach? Zarejestruj się w BDO

W styczniu 2018 roku zaczął obowiązywać rejestr dotyczący firm wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Rejestr BDO działa od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl. Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Za jego prowadzenie odpowiedzialni są marszałkowie województw właściwi dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

Czym jest Rejestr?

Rejestr jest narzędziem informatycznym, które gromadzi informacje o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Ma za zadanie służyć nie tylko organom administracji państwowej czy inspekcji ochrony środowiska, ale również przedsiębiorcom.
W przypadku przedsiębiorców transportujących odpady, po uzyskaniu wpisu do rejestru, nie ma już konieczności uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów.

Jak uzyskać wpis do rejestru?

Aby uzyskać wpis do rejestru należy złożyć wniosek do właściwego marszałka województwa.

Posiadacze odpadów, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach, zostaną wpisani do rejestru z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Podmioty, które dotychczas były zarejestrowane w rejestrach prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) czyli:

– rejestrze przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz

– rejestrze wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów,

będą wpisywane do nowego rejestru z urzędu przez właściwego marszałka województwa. Dokonując wpisu marszałek województwa przydziela nowy numer rejestrowy.

Ile to kosztuje?

Opłata rejestrowa dla:
1. mikroprzedsiębiorców – wynosi 100,00 zł,
2. przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 – wynosi 300,00 zł;

Opłata roczna dla:
1. mikroprzedsiębiorców – wynosi 100,00 zł,
2. przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 – wynosi 300,00 zł.
Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Zgodnie z art. 234 ust. 8 ustawy o odpadach podmioty, które posiadają wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.
Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.

W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności, w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca taki uiszcza jedną opłatę rejestrową, najwyższą.

Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. 2011, Nr 178 poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Z opłaty rejestrowej zwolnione są podmioty, które przed wejściem Rejestru złożyły zawiadomienie o rozpoczęciu działalności polegającej na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach lub produktów, odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych lub odpadów powstałych z produktów, działalności w zakresie eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi.

WAŻNE INFORMACJE:

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2422) podmioty będące:

– wprowadzającym sprzęt,

– autoryzowanym przedstawicielem,

– zbierającym zużyty sprzęt,

– prowadzącym zakład przetwarzania,

– prowadzącym działalność w zakresie recyklingu,

– prowadzącym działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku,

– organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

były obowiązane złożyć do 28 lutego 2018 r. wniosek o zmianę wpisu w nowym rejestrze przez wypełnienie formularza aktualizacyjnego, zawierającego w szczególności informacje w zakresie grup sprzętu, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688). Oznacza to, że podmioty te musiały zaktualizować dane zawarte w nowym rejestrze podziałem na 6 grup sprzętu, który obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. (do 31 grudnia 2017 r. obowiązywał podział na 10 grup sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Natomiast podmioty działające w zakresie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które rozpoczynają swoją działalność, czyli nie były wpisane do rejestru prowadzonego przez GIOŚ, od dnia utworzenia nowego rejestru do 31 grudnia 2018 r., były zobowiązane przesłać do GIOŚ kopię wniosku o wpis do rejestru (składanego do marszałka województwa) sporządzonego w formie pisemnej.

Więcej informacji:
https://ekocykl.org/bdo/

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

Zamów darmową konsultację
z ekspertem BigChina!

Masz pytania dotyczące importu z Chin do Polski? Możemy Ci pomóc!
Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i udzieli wszystkich potrzebnych informacji.

W trakcie niezobowiązującej rozmowy telefonicznej możesz dowiedzieć się:

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu maksymalnie 24h.