Rejestracja nazwy i znaku towarowego w Chinach

Wiele firm traci prawo do używania własnego znaku handlowego w Chinach. Znak towarowy stanowi element własności intelektualnej przedsiębiorstwa, dlatego tak ważne jest, aby mieć prawo do stosowania go na wyłączność. Za znakiem towarowym kryją się nie tylko produkty, ale i jakość, renoma, a także misja jaką kieruje się firma. Co należy zrobić, aby nie paść ofiarą nadużycia lub wykorzystania znaku w złej wierze? Zarejestruj swoje logo w Chińskiej Republice Ludowej zanim zrobi to ktoś inny.

Kto powinien zarejestrować swój znak handlowy w Chinach? Znak towarowy i nazwę warto mieć zarejestrowaną jeżeli:

 • Kupujemy towar w Chinach i jest na nim umieszczane nasze logo (albo na opakowaniu)
 • Sprzedajemy lub planujemy sprzedaż naszych produktów w Chinach
 • Chcemy mieć pewność, że tylko my mamy prawo do posługiwania się naszym logiem na terenie Chin.

 

 

Chińskie przepisy prawa jasno normują komu należy się ochrona z tytułu zastrzeżonego znaku towarowego, niestety zasada ta jest inna niż w Polsce czy w Europie. W Chinach prawo do rejestracji znaku towarowego odbywa się na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”. Dlatego osoba która jako pierwsza złoży wniosek o rejestrację loga, otrzyma prawo do posługiwania się znakiem.

Oferujemy kompleksową usługę rejestracji znaku handlowego i nazwy. Zakres usługi obejmuje:

 • Sprawdzenie czy znak towarowy został już zarejestrowany

 • Złożenie wniosku rejestracji znaku towarowego w imieniu firmy lub osoby fizycznej

 • Dopełnienie wszelkich procedur i formalności na miejscu w Państwa imieniu

 • Doradztwo w sprawie wyboru kategorii produktowej

 • Wszystkie opłaty urzędowe poniesione w Chinach

 • Monitorowanie rejestracji na miejscu

 • Przesłanie do Państwa legalnego potwierdzenia (certyfikatu) poświadczającego, że są Państwo właścicielem znaku handlowego kiedy zostanie wydany przez urząd

 • Rejestracja loga w Chinach

Jak wygląda procedura?

 • Ochrona jest skuteczna już od momentu złożenia stosownego wniosku w urzędzie

 • Rejestracja obowiązuje na terenie całych Chin

 • Ochrona skuteczna jest już w 30 dni po złożeniu wniosku

 • Cała procedura trwa od 3 do 18 miesięcy. Jest to czas jaki daje sobie chiński urząd na postępowanie

Różnica między nazwą a znakiem towarowym

Chociaż nazwa firmy i znak towarowy kojarzą się z tym samym, są to całkowicie odrębne pojęcia. Podstawową różnicą pomiędzy nimi są przedmioty, do których te pojęcia się odnoszą. Nazwa firmy pozwala odbiorcom zidentyfikować dane przedsiębiorstwo i wyróżnić je spośród szeregu innych działalności gospodarczych. Natomiast znak towarowy służy odróżnieniu danego produktu lub usługi na rynku, które są do siebie podobne, ale pochodzą od różnych przedsiębiorców. Za znakiem towarowym stoi zatem marka, jakość danego wyrobu lub usługi, a także uznanie i sympatia konsumentów. Podstawowymi funkcjami znaku są:

 • oznaczenie pochodzenia (odróżnienie od podobnych produktów, pochodzących od innych przedsiębiorców)
 • poświadczenie jakości
 • reklama
 • komunikacja z konsumentem
 • ochrona przejrzystości rynku i praw konsumenta.

Nazwa firmy to tytuł własny, pod którym przedsiębiorca występuje na rynku. Zatem nazwa jest w pełni jawna, ponieważ jest widoczna w rejestrach gospodarczych takich jak KRS i CEIDG. Choć nazwa firmy powinna być unikatowa, można spotkać się z próbami kradzieży nazwy lub wykorzystania jej części lub całości w innej nazwie, co może wprowadzić konsumentów w błąd. Aby uniknąć takich sytuacji nazwę firmy, podobnie jak logo i znak towarowy, można zastrzec w Urzędzie Patentowym.

Znak towarowy, który służy odróżnieniu takich samych wyrobów pochodzących od różnych dostawców, nie jest z automatu chroniony. Prawo ochronne można nabyć w procesie rejestracji znaku towarowego. Będzie ono chronić przedsiębiorcę i jego markę przed używaniem przez konkurencję podobnego sposobu znakowania tego samego towaru. Ważne, aby podczas rejestracji znaku dokładnie opisać jego wygląd, charakter, cechy szczególne, kolorystykę, czy nawet przestrzenność.

Jeśli przedsiębiorca planuje ekspansję swojej działalności na rynki zagraniczne, ochrona znaku towarowego i nazwy firmy jest szczególnie istotna. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza na rynku chińskim, gdzie prawo patentowe i prawo własności intelektualnej rządzą się zupełnie innymi regułami niż w Polsce. Udany eksport możliwy będzie jedynie wtedy, gdy przedsiębiorca będzie posiadał pełne i wyłączne prawo do posługiwania się swoją nazwą i znakiem towarowym.

Dlaczego warto rejestrować znak towarowy w Chinach?

Najważniejszą korzyścią płynącą z rejestracji znaku towarowego w Chinach jest to, że mamy możliwość zastrzeżenia go zanim zrobi to inny podmiot. Panująca w Chinach zasada „kto pierwszy ten lepszy” niestety jest najlepszym odzwierciedleniem tego, w jaki sposób odbywa się tutaj nabywanie praw własności intelektualnej lub właśnie – wyłączności na posługiwanie się danym znakiem towarowym. Może zdarzyć się tak, że konkurencja, stosując zasadę first, ubiegnie nas w procesie rejestracji i zarejestrowanego znaku towarowego już nigdy nie odzyskamy. Wchodząc na chiński rynek warto więc dokonać rejestracji znaku towarowego już na starcie. Proces może potrwać kilka miesięcy, więc należy rozpocząć go możliwie najwcześniej.

Rejestracja znaku towarowego jest istotna zarówno dla eksporterów jak i importerów z Chin. Eksporter będzie miał pewność, że wchodząc na rynek chiński ze swoim produktem, będzie jedynym właścicielem znaku. Z kolei importer, który zleca produkcję w Chinach towaru pod własnym brandem, z logo i spójną identyfikacją wizualną, zyska pewność, że żadna fabryka nie zechce skopiować jego znaku i produkować podobnego towaru. Dlatego powierzając swój znak towarowy chińskiemu producentowi należy wcześniej dokonać jego rejestracji.

Kluczowym aspektem jest także ochrona jakości produktu i renomy firmy. Jeśli dojdzie do kradzieży znaku towarowego i inna firma rozpocznie produkcję towaru o niskiej jakości, ale opatrzonego logo polskiego przedsiębiorcy, jego wiarygodność stanie pod znakiem zapytania. Dlatego aby chronić swoje dobre imię należy mieć pewność, że tylko my dysponujemy prawem do posługiwania się danym logo, nazwą bądź znakiem towarowym.

Wraz z renomą chronimy także potencjalne zyski ze sprzedaży. Jeśli konsument trafi na produkt z naszym znakiem towarowym, ale w niższej cenie, najpewniej nie kupi już naszego oryginalnego produktu, skoro będzie mieć dostęp do tańszego zamiennika.

W tym miejscu należy wspomnieć o podróbkach. Jeśli konsument nie będzie w stanie odróżnić naszego oryginalnego wyrobu od podróbki, może zakupić tańszy zamiennik. Jeśli będzie on niskiej jakości, klient zrazi się do danego znaku towarowego i w przyszłości nie będzie sięgał po produkty danej marki.

Oficjalna rejestracja znaku uprawnia także do podjęcia kroków prawnych w przypadku naruszenia prawa do wyłączności posługiwania się znakiem towarowym. Dokumenty rejestracyjne będą ważnym dowodem na ewentualnej ścieżce sądowej.

Na rynku chińskim można spotkać wielu nieuczciwych przedsiębiorców. Dlatego należy chronić swoje interesy i dobre imię firmy, zanim jeszcze wejdziemy na zagraniczny rynek i rozpoczniemy sprzedaż. Proces rejestracji znaku towarowego może być kosztowny, ale potencjalne straty wynikające z jego braku będą jeszcze bardziej dotkliwe.

Proces rejestracji nazwy firmy

Rejestracja nazwy firmy obejmuje ochronę znaku słowno-graficznego czyli nazwy oraz logo. Proces odbywa się w oparciu o wybraną klasę produktową a nazwa chroniona będzie na terenie Chin przez okres dziesięciu lat. Zatem po upływie tego czasu operację trzeba będzie należało powtórzyć.

Na czym polega procedura rejestracji nazwy firmy i logo?

 • Pierwszym krokiem jest weryfikacja, czy taka nazwa nie jest już zarejestrowana w Chinach.
 • Kolejnym etapem jest złożenie wniosku o rejestrację nazwy firmy wraz z wyborem odpowiedniej kategorii produktowej.
 • Wraz z wnioskiem należy wnieść opłaty urzędowe i skarbowe na rzecz rejestracji wniosku.
 • Następny krok to przesłanie do Chin certyfikatu, który poświadcza, że przedsiębiorca jest reprezentantem i właścicielem danej firmy.

Nazwa podlega ochronie już w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku. Jednak cały proces może potrwać kilka miesięcy. Wszelkie dokumenty powinny być złożone w języku chińskim, dlatego ważne jest aby skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego przy przygotowywaniu dokumentacji.

Zwieńczeniem procesu jest uzyskanie świadectwa ochronnego.

Proces rejestracji znaku towarowego

Podobnie jak rejestracja nazwy, proces rejestracji znaku towarowego trwa od 3 do nawet 18 miesięcy. Dlatego tak ważne jest, aby rozpocząć procedurę jeszcze przed ekspansją na rynek chiński i rozpoczęciem sprzedaży produktów marki własnej.

Czym musi się charakteryzować znak towarowy, aby objąć go ochroną w Chinach?

Zgodność z prawem. Znak nie może nawiązywać do innych marek na rynku chińskim, zawierać flag bądź elementów nawiązujących do symboli państwowych czy organizacji międzynarodowych. Znak nie może też w żaden sposób dyskryminować żadnych grup społecznych.

Znak charakterystyczny. Musi być on łatwy do odróżnienia od innych znaków, aby nie wprowadzać konsumentów w błąd.

Nie może kolidować z innymi prawami. Dotyczy to innych znaków towarowych, które są już zarejestrowane i rozpoznawalne na rynku.

Jak wygląda przygotowanie do rejestracji?

 • Proces należy poprzedzić weryfikacją, czy znak towarowy nie jest już zarejestrowany w chińskim urzędzie patentowym.
 • Na początek należy wybrać klasy produktowe (zgodnie z klasyfikacją nicejską). Dzieli się ona na 45 klas i podklasy, zatem warto wybrać możliwie najszerszy zakres klas w celu skutecznej ochrony.
 • Znak powinien zostać przetłumaczony na język chiński. Znak towarowy zapisany wyłącznie alfabetem łacińskim nie gwarantuje ochrony przed używaniem go przez konkurencję w języku chińskim.

Jakie są kolejne etapy rejestracji znaku towarowego w Chinach?

 • Złożenie wniosku do chińskiego urzędu ds. własności intelektualnej w języku chińskim. Do wniosku należy dołączyć certyfikat poświadczający, że dana firma jest właścicielem znaku towarowego.
 • Wstępna rejestracja następuje gdy wniosek nie posiada braków lub błędów formalnych.
 • Następnie odbywa się badanie merytoryczne wniosku i zastrzeganego znaku, które może potrwać nawet do 9 miesięcy.
 • Zwieńczeniem procesu jest publikacja rejestracji, czyli przyznanie prawa ochronnego w postaci certyfikatu.
 • Na koniec warto dokonać zgłoszenia znaku do bazy administracji celnej (GACC), która będzie chronić wyroby oznakowane znakiem towarowym przed importem i eksportem podróbek. Dzięki temu służby celne będą w stanie zareagować, jeśli nieuczciwa konkurencja zechce wprowadzić do obrotu międzynarodowego towar zawierający nasz znak towarowy.

Opłaty urzędowe nie są wysokie – powinny oscylować w granicach 2 000 juanów. Istotnym kosztem jest obsługa prawna i pomoc tłumacza przysięgłego. Wszystkie dokumenty a także same znaki towarowe muszą zostać przygotowane w języku chińskim, dlatego należy skorzystać w profesjonalnej pomocy.

Wymagane dokumenty

Kilkuetapowy proces rejestracji nazwy i znaku towarowego wymaga zgromadzenia i złożenia odpowiedniej dokumentacji. Aby maksymalnie skrócić procedurę rejestracji warto przygotować niezbędne dokumenty już wcześniej i skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego, który przygotuje pisma w języku chińskim.

Jakie dokumenty będą wymagane podczas rejestracji?

Wniosek do chińskiego urzędu. To dzięki niemu rozpocznie się procedura rejestracji. Po złożeniu wniosku strona chińska może wymagać uzupełnienia niektórych informacji lub dodatkowych dokumentów. Możemy złożyć taki wniosek przy pomocy pośrednika lub przez Internet, bez konieczności osobistego wstawiennictwa w urzędzie chińskim.

Certyfikat posiadania znaku towarowego. Chiński urząd będzie wymagać poświadczenia, że przedsiębiorca posiada prawa do nazwy firmy i znaku towarowego, a także jest właścicielem i reprezentantem danej firmy.

Tłumaczenie znaku towarowego oraz nazwy firmy na język chiński. Będzie ono pomocne w ustaleniu czy w Chinach podobna nazwa lub znak nie są już objęte ochroną.

Opłaty skarbowe właściwe dla danego wniosku lub złożonego dokumentu.

Certyfikat. To dokument końcowy, który przedsiębiorca uzyskuje po pomyślnej rejestracji nazwy i znaku towarowego. Oznacza on, że od tej chwili zarejestrowane dane objęte są ochroną.

Potencjalne bariery i wyzwania

Podczas procesu rejestracji mogą pojawić się bariery, na które przedsiębiorca powinien być od początku przygotowany. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy podołamy samodzielnej rejestracji nazwy i znaku towarowego, warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanego pośrednika. Dzięki temu unikniemy kosztownych a przede wszystkim czasochłonnych błędów.

Priorytetem jest weryfikacja, czy rejestrowana nazwa lub znak towarowy nie są już w Chinach objęte ochroną. Nawet jeśli nazwa i znak są unikalne na rynku polskim, należy zweryfikować czy równobrzmiąca nazwa lub podobny znak towarowy nie pojawiły się w przestrzeni biznesowej w Chinach. Jeśli tak będzie, nazwę i znak należy przed rejestracją poddać korekcie, lub upewnić się, czy urząd zaakceptuje zgłoszenie podobne do już istniejącego.

Wszelkie dokumenty, jak również sama nazwa i znak towarowy, muszą być przetłumaczone na język chiński. Dzięki temu chiński urząd będzie w stanie poprawnie zaklasyfikować ochronę prawną i ułatwi to weryfikację, czy w Państwie Środka podobne nazwy i znaki już nie występują.

Brak znajomości języka chińskiego i krajowych procedur może przysporzyć obcokrajowcowi wielu utrudnień. Dlatego dobrze jest skorzystać z pośrednika, który jest zorientowany w chińskiej ochronie prawnej i przepisach. Dzięki temu przedsiębiorca oszczędzi sobie stresu i nie będzie się narażać na utratę cennego czasu. Tym bardziej, że procedura rejestracji może trwać nawet do 9 miesięcy.

Koszty rejestracji

Aby zarejestrować znak towarowy w Chinach należy liczyć się z kosztami takiego procesu. Szereg dokumentów, które należy przygotować, musi być zgodny z chińskimi wymogami prawnymi. Dlatego w przypadku nieznajomości przepisów można skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, która sporządzi odpowiednią dokumentację w imieniu przedsiębiorcy.

Ponadto wszelkie dokumenty muszą być sporządzone w języku chińskim. Zatem istotnym kosztem będzie skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego. Ceny tłumaczenia jednej strony dokumentu na język chiński rozpoczynają się od stu złotych wzwyż.

Konieczne jest również wniesienie opłat skarbowych do chińskich instytucji na poszczególnych etapach rejestracji wniosku o rejestrację nazwy i znaku towarowego. Z reguły nie są one jednak wysokie i jest to symboliczna opłata za nadzór nad obiegiem dokumentacji.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na pośrednictwo w całym procesie rejestracji, dodatkowym kosztem będzie obsługa procesu. Jest to najbezpieczniejsza forma rejestracji nazwy firmy i znaku towarowego, ponieważ pośrednik posiadający doświadczenie i znający rynek chiński, poprowadzi tę procedurę w imieniu klienta i zminimalizuje ryzyko popełnienia błędów merytorycznych i formalnych przy składaniu dokumentacji.

Ochrona prawna znaku w Chinach

Znak towarowy i nazwa to jedne z najbardziej istotnych aktywów firmy, które poświadczają reputację przedsiębiorstwa, budują wizerunek firmy oraz pozwalają odróżnić produkty markowe od innych, podobnych wyrobów dostępnych na rynku. Dlatego ochrona tych dóbr jest szczególnie ważna na rynku chińskim, gdzie podejście do własności intelektualnej nie jest tak restrykcyjne jak w Polsce.

Jakie prawa przysługują właścicielom zarejestrowanych nazw i znaków towarowych w Chinach? Oraz w jaki sposób są one chronione?

Ochrona przed naruszeniami. Zarejestrowany znak można chronić przed jego niewłaściwym użyciem przez osoby trzecie. Rejestracja nazwy firmy i znaku towarowego daje wyłączność do posługiwania się nimi.

Sprzedaż podróbek. Zazwyczaj jest to niedopuszczenie do sprzedaży podróbek produktów, które konkurencja mogłaby opatrzyć naszym logo, tym samym podszywając się pod naszą firmę. Podróbki, zwykle gorszej jakości od oryginału, mogą sprawić, że konsumenci odwrócą się od naszej firmy.

Ochrona przed wyłudzeniami. Chińska zasada „kto pierwszy, ten lepszy”, zgodnie z którą właścicielem znaku towarowego jest ten, kto jako pierwszy go zarejestrował, jest powszechnie stosowana. Zatem szybka rejestracja pozwoli firmie uchronić się przed sytuacją, gdy ktoś uprzedzi ją w procesie rejestracji. Przypadki wyłudzeń, polegające na odsprzedaży prawa do posługiwania się nazwą i znakiem towarowym w Chinach prawowitemu właścicielowi są bardzo częste. Polegają one na tym, że przypadkowa firma rejestruje nasz znak towarowy a następnie żąda wysokiej rekompensaty w zamian za oddanie prawa do posługiwania się nim.

Blokada importu i eksportu. Jeśli na rynku pojawią się podróbki sygnowane naszym znakiem towarowym, możemy zawnioskować do organów celnych o blokadę eksportu i importu takich produktów. Pozwoli to uchronić rynek przed zalewem podróbek i jednocześnie zachować dobre imię własnego przedsiębiorstwa.

Co zrobić gdy ktoś ubiegł nas w rejestracji znaku towarowego lub nazwy naszej firmy?

Unieważnienie znaku. Jeśli znaleźliśmy się w sytuacji, gdy ktoś zdążył dokonać rejestracji przed nami, możemy dążyć do jej unieważnienia. Przedsiębiorca powinien wtedy powołać się na następujące przesłanki: oszustwo, naruszenie prawa, bądź rejestracja w złej wierze. Proces ten niestety jest czasochłonny i może trwać nawet półtora roku.

Wniesienie sprzeciwu. Możliwe jest w okresie do trzech miesięcy od momentu, gdy konkurencja złożyła wniosek o rejestrację naszego znaku. Konieczne będzie zatem udowodnienie, że to my jesteśmy jego prawowitymi właścicielami.

Negocjacje przy udziale prawnika. Jest to najłagodniejsza forma rozwiązania sporu z firmą, która dokonała zgłoszenia przed nami.

Wygaśnięcie znaku. Procedurę stwierdzenia wygaśnięcia znaku towarowego można wszcząć w dwóch przypadkach:

– gdy ostatni udokumentowany przypadek jego użycia nastąpił ponad 3 lata temu.

– jeśli znak stracił unikatowe zdolności do odróżnienia go od innych znaków zarejestrowanych na rynku.

Ryzyko „złodziei znaków towarowych”

Problem kradzieży znaku towarowego obecny jest na całym świecie. Nie dotyczy on wyłącznie międzynarodowych koncernów o globalnym zasięgu (takich jak np. Nike, Adidas, Apple, Gucci czy Coca-Cola), ale również mniejszych firm, które dopiero wchodzą na rynek lub są na nim obecne tylko lokalnie. Rejestracja nazwy firmy i znaku towarowego to podstawa ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa. Daje ona nie tylko ochronę, ale pozwala dochodzić swoich praw na ścieżce sądowej w przypadku wystąpienia naruszeń.

Najbardziej powszechnym naruszeniem jest kradzież znaku towarowego. Nie chodzi tu wyłącznie o podszywanie się pod daną firmę i sprzedaż podróbek opatrzonych jej logotypem. Istotnym problemem jest rejestracja naszego znaku towarowego lub nazwy firmy przez nieuczciwą konkurencję jeszcze zanim zdążymy dokonać tego samodzielnie.

Ten proceder jest niestety powszechny w Chinach. Oszuści mają na celu wyprzedzenie właściciela znaku towarowego w procesie rejestracji, aby w późniejszym czasie zażądać od niego opłaty w zamian za odstąpienie prawa do posiadania znaku. Opłaty te są zwykle wysokie i są próbą wyłudzenia pieniędzy od prawowitego właściciela. Oszuści działają zgodnie z zasadą: „zapłać nam, a odzyskasz prawo do posługiwania się własnym znakiem towarowym i nazwą firmy na terenie Chin”.

Jest kilka sposobów walki z tym procederem i należą do nich opisane wcześniej:

 • Unieważnienie znaku. Wtedy możliwa jest ponowna jego rejestracja.
 • Wniesienie sprzeciwu. Gdy znak został niedawno zarejestrowany.
 • Negocjacje przy udziale prawnika. Ich celem jest odzyskanie prawa do posługiwania się znakiem towarowym.
 • Wygaśnięcie znaku. Stosowane gdy znak nie jest używany od dłuższego czasu lub stracił zdolność odróżniającą go od innych znaków.

Porady dla przedsiębiorców

Rejestracja znaku towarowego i nazwy firmy to pierwszy krok w ekspansji międzynarodowej. Daje ona ochronę prawną oraz wyłączność na posługiwanie się znakiem towarowym na danym rynku. Dzięki temu przedsiębiorca może uniknąć kosztownej i czasochłonnej walki z nieuczciwą konkurencją oraz chronić renomę swojej marki.

Przedsiębiorca powinien kierować się poniższymi wskazówkami w celu ustanowienia skutecznej ochrony dla znaku towarowego:

 • weryfikacja czy w danym kraju znak lub nazwa firmy nie są już zarejestrowane
 • złożenie formalnego wniosku o rejestrację
 • przygotowanie dokumentacji (w przypadku Państwa Środka – w języku chińskim)
 • przygotowanie tłumaczenia nazwy firmy oraz znaku towarowego na język chiński

Wszystkie te działania powinny wyprzedzić planowaną ekspansję na zagraniczny rynek. Pozwoli to na uzyskanie ochrony prawnej zanim nasze produkty trafią do sprzedaży.

Podsumowanie

Znak towarowy i nazwa firmy to najważniejsze elementy wyróżniające dane przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Są one poświadczeniem jakości wyrobów, renomy danej marki oraz wartości jakimi kieruje się dana firma. Dlatego ochrona tych aktywów jest zalecana każdemu, kto planuje eksport swoich produktów do Chin, lub zlecenie ich produkcji na rynku chińskim.

Koszty rejestracji są stosunkowe niskie w porównaniu ze skalą strat, z jaką może spotkać się przedsiębiorca, gdy trafi na nieuczciwą konkurencję lub zostanie dokonana podstępna kradzież własności intelektualnej firmy. Warto zatem z wyprzedzeniem złożyć wniosek do urzędu w Chinach o prawną rejestrację znaku i nazwy. Ochrona prawna zacznie obowiązywać już po 30 dniach od momentu złożenia odpowiedniej dokumentacji. Cała procedura formalna trwać może jednak nawet do 18 miesięcy, więc działania te należy planować z wyprzedzeniem.

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

Zamów darmową konsultację
z ekspertem BigChina!

Masz pytania dotyczące importu z Chin do Polski? Możemy Ci pomóc!
Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i udzieli wszystkich potrzebnych informacji.

W trakcie niezobowiązującej rozmowy telefonicznej możesz dowiedzieć się:

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu maksymalnie 24h.